Giải pháp

logistics

Những gì mà doanh nghiệp bạn cần

Xây dựng một quy trình tối ưu trong kho hàng của bạn. Kiểm soát mọi rủi ro về tồn kho, an toàn trong lao động và kiểm soát được nhân công.
Việc xây dựng quy trình tối ưu áp dụng những công nghệ vào việc quản lý và sản suất.

Mùa Co-vi 19 vừa qua là một cảnh báo cho tất cả các doanh nghiệp đang còn phụ thuộc quá nhiều vào sức lao động. Chúng ta cần áp dụng công nghệ vào sản xuất – lưu trữ để đạt hiệu quả tốt nhất

Công ty EPS Việt Nam

20
Nhân viên
500
Khách hàng
0
Đối tác

Đối tác